Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק34 פרק 34 - סבון, גורמים אורגניים פעילי-שטח, תכשירי הדחה, תכשירי סיכה,כללים
שעוות מלאכותיות, שעוות מעובדות, תכשירי הברקה או מירוק, נרות ופרטים
דומים, עיסות כיור, "שעוות דנטליות" ותכשירים דנטליים בעלי בסיס פלסטרפרטתאורצו יבואהיסטוריה
34.01 סבון; מוצרים ותכשירים אורגניים פעילי-שטח לשימוש כסבון, בצורת * *
חתיכות (BARS, CAKES) או בצורות מתובנתות, אם מכילים סבון או לא; *
מוצרים ותכשירים אורגניים פעילי-שטח לרחיצת העור, בצורת נוזל או קרם *
הנתונים באריזה למכירה קמעונית, אם מכילים סבון או לא; נייר, צמר *
גפן, לבד ואל-ארוגים, ספוגים, מצופים או מכוסים בסבון או בדטרגנט - *
34.02 גורמים אורגניים פעילי שטח (חוץ מסבון); תכשירים פעילי שטח, תכשירי * *
הדחה (לרבות תכשירי עזר להדחה) ותכשירי ניקוי, אם מכילים סבון או *
לא, חוץ מאלה שבפרט 34.01 - *
34.03 תכשירי סיכה (לרבות תכשירי שמן לחיתוך, תכשירים להתרת ברגים או * *
אומים, תכשירים למניעת חלודה או שיתוך (CORROSION) ותכשירים להתרת *
תבנות, המבוססים על חמרי סיכה) ותכשירים מהסוג המשמש לעיבוד בשמן או *
במשחת סיכה בעבור חמרי טקסטיל, עור פרוות או חמרים אחרים, אך למעט *
תכשירים המכילים, כמרכיבים בסיסיים, 70% או יותר, לפי משקל, שמני *
נפט או שמנים המתקבלים ממינרלים ביטומיניים - *
34.04 שעוות מלאכותיות ושעוות מעובדות - * *
34.05 חמרי הברקה ומשחות, למנעלים, לריהוט, לריצפה, למרכבי-רכב, לזכוכית * *
או למתכת, משחות ואבקות מירוק ותכשירים דומים (אם בצורת נייר, צמר *
גפן, לבד, אל-ארוגים, חומר פלסטי תאי או גומי תאי, או לא, ספוגים, *
מצופים או מכוסים בתכשירים כאלה), למעט שעוות שבפרט 34.04 - *
34.06 נרות (CANDLES, TAPERS) ודומיהם * *
34.07 עיסות כיור, לרבות אלה שהוכנו לשעשועי ילדים; תכשירים הידועים * *
כ"שעווה דנטלית" או כ"תרכובות הטבעה דנטליות", נתונים במערכות, *
באריזות למכירה קמעונית או בלוחות, בצורת פרסות, מקלונים או צורות *
דומות; תכשירים אחרים לשימוש בריפוי שיניים, בעלי בסיס פלסטר (של *
גבס או סידן גפרתי שרופים) - *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ