Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק30 פרק 30 - מוצרים פרמצבטייםכלליםפרטתאורצו יבואהיסטוריה
30.01 בלוטות ואברים אחרים לשימושים אורגנותירפיים, מיובשים, אם כאבקה או * *
לא; תמציות של בלוטות או של אברים אחרים או של הפרשותיהם לשימושים *
אורגנותירפיים; כבדן (HEPARIN) ומלחיו; חמרים אחרים שמקורם באדם או *
בבעלי חיים שעובדו לשימוש בריפוי או במניעת מחלות, של"פ - *
30.02 דם אדם; דם בעלי חיים שעובד לשימושי מרפא, מניעת או אבחנת מחלות; * *
נסיובי חיסון והפרדות דם אחרות; וכן מוצרים אימונולוגיים ששונו בין *
אם נתקבלו בתהליכים ביאוטכנולוגיים או לא; תכשירי הרכבה, רעלנים, *
תרביות של מיקרואורגניזמים (למעט שמרים) ומוצרים דומים - *
30.03 תרופות (למעט טובין שבפרטים 30.02, 30.05 או 30.06) העשויות שני * *
מרכיבים או יותר, שעורבבו יחד לשימושי מרפא או מניעת מחלות, שאינן *
נתונות במנות מדודות או בצורות או באריזות למכירה קמעונית - *
30.04 תרופות (למעט טובין שבפרטים 30.02, 30.05 או 30.06) העשויות מוצרים * *
מעורבבים או בלתי מעורבבים לשימושי מרפא או מניעת מחלות, הנתונות *
במנות מדודות לרבות אלה שבצורת ערכות לשימוש דרך העור *
(TRANSDERMAL ADMINISTRATION SYSTEMS) או בצורות או באריזות למכירה *
קמעונית - *
30.05 צמר גפן (WADDING), גאזה, תחבושות ופריטים דומים (כגון חמרי חבישה, * *
איספלניות), מוספגים או מצופים בחמרים פרמצבטיים או נתונים בצורות *
או באריזות למכירה קמעונית למטרות רפואיות, כירורגיות, דנטליות או *
וטרינריות - *
30.06 טובין פרמצבטיים, המפורטים בכלל 4 לפרק זה - * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ