Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק05 חלק V - מוצרים מינרלייםכללים
פרק27 פרק 27 - דלקים מינרליים, שמנים מינרליים ומוצרים מזיקוקם;כללים
חמרים ביטומיניים; שעוות מינרליותפרטתאורצו יבואהיסטוריה
27.01 פחם; לבני פחם, כדורי פחם ודלקים מוצקים אחרים, המיוצרים מפחם - *
27.02 פחם חום, אם מגובב או לא, למעט שחרון - *
27.03 כבול (לרבות כבול למצע), אם מגובב או לא * *
27.04 קוקס וקוקס למחצה, מפחם, מפחם-חום או מכבול, אם מגובב או לא; פחם גז *
(RETORT CARBON)
27.05 גז פחם, גז מים, גז גנרטורי (GAS PRODUCER) וגזים דומים, חוץ מגזי * *
נפט ופחמימנים גזיים אחרים *
27.06 זפת מזוקקת מפחם, מפחם חום או מכבול וזפת מינרלית אחרת, אם מיובשת *
או מזוקקת חלקית, או לא, לרבות זפת משוחזרת
27.07 שמנים ומוצרים אחרים מזיקוק זפת פחם בטמפרטורה גבוהה; מוצרים דומים * *
שבהם משקל המרכיבים הארומטיים עולה על משקל המרכיבים הלא-ארומטיים - *
27.08 כופר וכופר קוקס, המתקבלים מזפת פחם או מזפת מינרלית אחרת - *
27.09 שמני נפט ושמנים המתקבלים ממינרלים ביטומיניים, גלמיים *
27.10 שמני נפט ושמנים המתקבלים ממינרלים ביטומיניים, חוץ מגלמיים; * *
תכשירים של"פ, המכילים, לפי משקל, 70% או יותר שמני נפט או שמנים *
שהתקבלו ממינרלים ביטומיניים, כאשר שמנים אלה מהווים את המרכיבים *
הבסיסיים של התכשירים - *
27.11 גזי נפט ופחמימנים גזיים אחרים - * *
27.12 קריש נפט; שעוות פרפין, שעוות פרפין מיקרוגבישית, שעוות SLACK, *
אוזוקריט, שעוות מפחם חום, שעוות כבול, שעוות מינרליות אחרות,
ומוצרים דומים המתקבלים בסינתזה או בתהליכים אחרים, אם צבועים או
לא -
27.13 קוקס נפט, ביטומן נפט ושיירים אחרים של שמני נפט או של שמנים *
המתקבלים ממינרלים ביטומיניים -
27.14 ביטומן ואספלט, טבעיים; פצלים ביטומיניים או פצלי שמן וחולות זפת; *
אספלטיטים וסלעים אספלטיים -
27.15 תערובות ביטומיניות המבוססות על אספלט טבעי, על ביטומן טבעי, על *
ביטומן נפט, על זפת מינרלית או על כופר זפת מינרלית (לדוגמה:
מסטיקים ביטומיניים, "CUT BACKS")
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ