Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק05 חלק V - מוצרים מינרלייםכללים
פרק26 פרק 26 - עפרות, סיגים ואפרכלליםפרטתאורצו יבואהיסטוריה
26.01 עפרות ברזל ותרכיזיהן, לרבות פיריטים קלויים של ברזל - *
26.02 עפרות מנגן ותרכיזיהן, עפרות מנגנו-ברזליות (MANGANIFEROUS) * *
ותרכיזיהן בעלות תכולת מנגן של 20% או יותר, המחושבת לפי המשקל היבש *
26.03 עפרות נחושת ותרכיזיהן * *
26.04 עפרות ניקל ותרכיזיהן * *
26.05 עפרות קובלט ותרכיזיהן * *
26.06 עפרות חמרן ותרכיזיהן * *
26.07 עפרות עופרת ותרכיזיהן * *
26.08 עפרות אבץ ותרכיזיהן * *
26.09 עפרות בדיל ותרכיזיהן * *
26.10 עפרות כרום ותרכיזיהן * *
26.11 עפרות טונגסטן ותרכיזיהן * *
26.12 עפרות אורניום או תוריום, ותרכיזיהן - * *
26.13 עפרות מוליבדן ותרכיזיהן - * *
26.14 עפרות טיטניום ותרכיזיהן * *
26.15 עפרות של ניוביום, של טנטלום, של ונדיום או של זירקון, ותרכיזיהן - * *
26.16 עפרות מתכת יקרה ותרכיזיהן - * *
26.17 עפרות אחרות ותרכיזיהן - * *
26.18 גרגירי סיגים (חול סיגים) מייצור ברזל או פלדה * *
26.19 סיגים (SLAG, DROSS) (חוץ מגרגירי סיגים), קשקשות (SCALINGS) ופסולת * *
אחרת מייצור ברזל או פלדה *
26.20 סיגים, אפר ושאריות (חוץ מאלה מייצור ברזל או פלדה), המכילים ארסן, מתכות * *
או תרכובותיהם - *
26.21 סיגים ואפר אחרים, לרבות אפר אצות-ים (KELP); אפר ושאריות משריפת * *
פסולת מוניציפלית - *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ