Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק02 חלק II - מוצרי צמחיםכללים
פרק08 פרק 8 - פירות ואגוזים ראויים למאכל; קליפות של פרי הדר ושל מלוניםכלליםפרטתאורצו יבואהיסטוריה
08.01 אגוזי קוקוס, אגוזי ברזיל ואגוזי קשיו, טריים או מיובשים, אם * *
מקולפים או לא - *
08.02 אגוזים אחרים, טריים או מיובשים, אם מקולפים או לא - * *
08.03 בננות, לרבות מוזגבה (PLANTAIN), טריים או מיובשים - * *
08.04 תמרים, תאנים, אננס, אבוקדו, גויאבות, מנגו ומנגוסטינים, טריים או * *
מיובשים - *
08.05 פרי הדר, טרי או מיובש - * *
08.06 ענבים, טריים או מיובשים - * *
08.07 מלונים (לרבות אבטיחים) ופפיה (PAPAYA), טריים - * *
08.08 תפוחים, אגסים וחבושים, טריים - * *
08.09 מישמש, דובדבנים, אפרסקים (לרבות נקטרינים), שזיפים ושזיפי בר * *
(SLOES), טריים - *
08.10 פירות אחרים, טריים - * *
08.11 פירות ואגוזים, בלתי מבושלים או מבושלים בקיטור או שלוקים במים, * *
קפואים, אם בתוספת של סוכר או של ממתיק אחר, או לא - *
08.12 פירות ואגוזים, משומרים זמנית (לדוגמה, באמצעות גז גפרית דו-חמצנית, * *
במי מלח, במי גפרית או בתמיסות משמרות אחרות), אך בלתי מתאימים *
במצבם זה לאכילה מיידית - *
08.13 פירות, מיובשים, מלבד אלה שבפרטים 08.01 עד 08.06; תערובות של * *
אגוזים או פירות מיובשים שבפרק זה - *
08.14 קליפות של פרי הדר או של מלונים (לרבות אבטיחים), טריות, קפואות, * *
מיובשות או משומרות זמנית במי-מלח, במי גפרית או בתמיסות משמרות *
אחרות *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ