Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק01 חלק I - בעלי חיים; מוצרים מבעלי חייםכללים
פרק05 פרק 5 - מוצרים שמקורם מבעלי חיים, של"פכלליםפרטתאורצו יבואהיסטוריה
05.01 שיער אדם, בלתי מעובד, אם רחוץ (WASHED) או נטול שומן (SCOURED) או *
לא; פסולת של שיער אדם
05.02 זיפים או שערות של חזירים או חזירי בר; שערות של גירית ושערות אחרות * *
לייצור מברשות; פסולת של זיפים ושל שערות מסוגים אלה - *
05.04 מעיים, שלפוחיות וקיבות של בעלי חיים (למעט של דגים), שלמים או * *
בחתיכות, טריים, צוננים, קפואים, מומלחים, שרויים במי מלח, מיובשים *
או מעושנים - *
05.05 גלדים וחלקים אחרים של עופות, עם נוצותיהם או פלומותיהם, נוצות * *
וחלקי נוצות (אם קצותיהן מקוצצים או לא) ופלומות שלא עובדו יותר *
מאשר ניקוי, חיטוי או טיפול לשימורם; אבקה ופסולת של נוצות או של *
חלקי נוצות - *
05.06 עצמות וליבות הקרניים, בלתי מעובדות, נטולות שומן, שהוכנו בצורה * *
פשוטה (אך לא חתוכות לצורות), שטופלו בחומצה או נטולות מיקפא; אבקה *
ופסולת של מוצרים אלה - *
05.07 שנהב, שריון צב, עצם לוויתן ושיער עצם לוויתן, קרניים, קרניים * *
מסועפות, טלפיים, ציפורניים, טפרים ומקורים, בלתי מעובדים או שהוכנו *
בצורה פשוטה אך לא חתוכים לצורות; אבקה ופסולת של מוצרים אלה - *
05.08 אלמוגים וחמרים דומים, בלתי מעובדים או שהוכנו בצורה פשוטה אך לא *
עובדו באופן אחר; קונכיות של רכיכות, של סרטנים או של קיפודי ים
ועצם דיונון, בלתי מעובדים, או שהוכנו בצורה פשוטה אך לא חתוכים
לצורות, אבקה ופסולת של מוצרים אלה
05.10 ענבר אפור, סם בלוטי הבונה, זבד (CIVET) ומושק (MUSK); קאנתארידס; * *
מרה, אם מיובשת או לא; בלוטות ומוצרים אחרים של בעלי חיים ששימושם *
בהכנת מוצרים פרמצבטיים, טריים, צוננים, קפואים או משומרים ארעית *
באופן אחר *
05.11 מוצרים של בעלי חיים של"פ; פגרי בעלי חיים שבפרק 1 או שבפרק 3, *
שאינם ראויים למאכל אדם -
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ