Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 11/11/2017 
חלק17 חלק XVII - כלי רכב, כלי טייס, כלי שייט וציוד הקשור להובלהכללים

פרקתאורצו יבואכללים
86 פרק 86 - קטרים ורכב אחר של מסילות ברזל וחלקיהם; כללים
מיקבעים ומיתאמים לפסי מסילות ברזל, וחלקיהם; ציוד איתות לתנועה
(TRAFFIC), מיכני (לרבות אלקטרו-מיכני) מסוג כלשהו
87 פרק 87 - כלי רכב, חוץ מרכב למסילות ברזל, וחלקיהם ואבזריהם כללים
88 פרק 88 - כלי טייס, חלליות, וחלקיהם כללים
89 פרק 89 - אניות, סירות ומבנים צפים כללים
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ