Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 11/11/2017 
חלק02 חלק II - מוצרי צמחיםכללים

פרקתאורצו יבואכללים
06 פרק 6 - אילנות וצמחים אחרים חיים; פקעות, שורשים ודומיהם; * כללים
פרחים קטופים ועלווה לקישוט
07 פרק 7 - ירקות, שורשים ופקעים מסויימים, הראויות למאכל כללים
08 פרק 8 - פירות ואגוזים ראויים למאכל; קליפות של פרי הדר ושל מלונים * כללים
09 פרק 9 - קפה, תה, מתה ותבלינים * כללים
10 פרק 10 - דגנים * כללים
11 פרק 11 - מוצרים של תעשיית הטחינה; לתת; עמילנים; אינולין; דיבקית החיטה * כללים
12 פרק 12 - זרעי שמנים ופירות מפיקי שמן; גרעינים, זרעים ופירות שונים; * כללים
צמחים תעשייתיים או רפואיים; קש ומספוא
13 פרק 13 - שרף עצים; צמגים, שרפים, הפרשות ותמציות צמחיות אחרות * כללים
14 פרק 14 - חמרים צמחיים לקליעה; מוצרי צמח של"פ כללים
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ