Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק02 חלק II - מוצרי צמחיםכללים
פרק08 פרק 8 - פירות ואגוזים ראויים למאכל; קליפות של פרי הדר ושל מלוניםכללים
פרט14קליפות של פרי הדר או של מלונים (לרבות אבטיחים), טריות, קפואות,כללים
מיובשות או משומרות זמנית במי-מלח, במי גפרית או בתמיסות משמרות
אחרות
הצג היסטוריה

081400004 פרט מכס

מסיםשעור המסמכסהיחידת מידה
כללי 7.0% ק"ג
ארה"ב *** פ ט ו ר ***
איחוד *** פ ט ו ר ***
איחוד מכסה *** פ ט ו ר ***
מס קניה *** פ ט ו ר *** ק"ג
תמ"א *** פ ט ו ר ***

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט 081400004


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
תוספת שניה08.00.0000 משרד הבריאות א. שירות המזון תנאים חילופייםכן
08.00.0000 משרד הבריאות א. שחרור תחנת מעבר תנאים חילופייםכן
08.00.0000 משרד החקלאות / המרכז לסחר חוץ א. הגנת הצומח תנאים חילופייםכן

 
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ