Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק02 חלק II - מוצרי צמחיםכללים
פרק07 פרק 7 - ירקות, שורשים ופקעים מסויימים, הראויות למאכלכללים
פרט07מלפפונים (CUCUMBERS) ומלפפונים מערביים (GHERKINS), טריים אוכללים
צוננים
הצג היסטוריה

070700000 פרט מכס

מסיםשעור המסמכסהיחידת מידה
כללי 1.02 לק"ג אל"י מ-170.0% ק"ג
ארה"ב 75.0% משעור המכס הכללי
ירדן *** פ ט ו ר ***
מס קניה *** פ ט ו ר *** ק"ג
תמ"א *** פ ט ו ר ***

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט 070700000


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
תוספת שניה07.07.0000לזריעה משרד החקלאות / המרכז לסחר חוץ א. הגנת הצומח תנאים חילופייםכן
07.07.0000אחרים משרד החקלאות / המרכז לסחר חוץ א. הגנת הצומח תנאים חילופייםכן
07.07.0000אחרים משרד הבריאות א. שחרור תחנת מעבר תנאים חילופייםכן
07.07.0000אחרים משרד הבריאות א. שירות המזון תנאים חילופייםכן

 
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ