Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק35 פרק 35 - חמרים אלבומיניים; עמילנים שלאחר שינוי;כללים
דבקים (GLUES); אנזימים
פרט03מקפא (GELATIN) (לרבות מקפא ביריעות מלבניות (לרבות ריבועיות), אםכללים
בעלות משטח מעובד או צבועות, או לא) ותולדות המקפא; דבק דגים
(ISINGLASS); דבקים אחרים שמקורם מבעלי חיים, למעט דבקי גבינין
שבפרט 35.01
הצג היסטוריה

350300000 פרט מכס

מסיםשעור המסמכסהיחידת מידה
כללי 10.0% ק"ג
ארה"ב *** פ ט ו ר ***
קנדה *** פ ט ו ר ***
אפט"א *** פ ט ו ר ***
טורקיה *** פ ט ו ר ***
מקסיקו *** פ ט ו ר ***
איחוד *** פ ט ו ר ***
ברזיל *** פ ט ו ר ***
אורוגוואי *** פ ט ו ר ***
פרגוואי *** פ ט ו ר ***
איחוד מכסה *** פ ט ו ר ***
מס קניה *** פ ט ו ר *** ק"ג
תמ"א *** פ ט ו ר ***

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט 350300000


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
תוספת שניה35.03.0000המיועדים לייצור תרופות משרד הבריאות א. אגף הרוקחות תנאים חילופייםלא
35.03.0000המיועדים לתעשיית המזון משרד הבריאות א. שירות המזון תנאים חילופייםלא
35.03.0000המיועדים לתעשיית המזון משרד הבריאות א. שחרור תחנת מעבר תנאים חילופייםלא
אזהרות35.00.0000 ייתכן ומוצר זה נמצא בפיקוח משרד הבריאות כל תנאיםלא
אזהרות35.00.0000 ייתכן ומוצר זה נמצא בפיקוח משרד הבריאות כל תנאיםלא

 
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ