Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק03 חלק III - שומנים ושמנים מבעלי חיים או מצמחים ומוצרים מביקועם;כללים
שומנים ראויים למאכל מעובדים; שעוות מבעלי חיים או מצמחים
פרק15 פרק 15 - שומנים ושמנים מבעלי חיים או מצמחים ומוצרים מביקועם;כללים
שומנים ראויים למאכל מעובדים; שעוות מבעלי חיים או מצמחים
פרט01שומן חזיר (לרבות חלב חזיר) ושומן עופות, למעט אלה שבפרט 02.09 אוכללים
15.03
הצג היסטוריה

150100006 פרט מכס

מסיםשעור המסמכסהיחידת מידה
כללי 12.0% ק"ג
ארה"ב 85.0% משעור המכס הכללי
מס קניה *** פ ט ו ר *** ק"ג
תמ"א *** פ ט ו ר ***

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט 150100006


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
תוספת שניה15.01.0000להזנת בעלי חיים משרד החקלאות / המרכז לסחר חוץ א. טיב מספוא תנאים חילופייםכן
15.01.0000להזנת בעלי חיים משרד החקלאות / המרכז לסחר חוץ א. השירות הוטרינרי תנאים חילופייםכן
15.01.0000להזנת בעלי חיים משרד החקלאות / המרכז לסחר חוץ א. השירות הוטרינרי תנאים חילופייםכן
15.01.0000להזנת בעלי חיים משרד החקלאות / המרכז לסחר חוץ א. טיב מספוא תנאים חילופייםכן
15.01.0000אחרים משרד הבריאות א. שירות המזון תנאים חילופייםכן
15.01.0000אחרים משרד הבריאות א. שחרור תחנת מעבר תנאים חילופייםכן
15.01.0000אחרים משרד הבריאות א. שירות המזון תנאים חילופייםכן
15.01.0000אחרים משרד הבריאות א. שחרור תחנת מעבר תנאים חילופייםכן
15.01.0000אחרים משרד הבריאות א. שירות המזון תנאים חילופייםכן
15.01.0000אחרים משרד הבריאות א. שחרור תחנת מעבר תנאים חילופייםכן
אזהרות15.00.0000 ייתכן ומוצר זה נמצא בפיקוח משרד הבריאות כל תנאיםלא

 
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ