Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק02 חלק II - מוצרי צמחיםכללים
פרק10 פרק 10 - דגניםכללים
פרט07סורגום גרגיריכללים
הצג היסטוריה

100700004 פרט מכס

מסיםשעור המסמכסהיחידת מידה
כללי *** פ ט ו ר *** ק"ג
ארה"ב *** פ ט ו ר ***
איחוד *** פ ט ו ר ***
ברזיל *** פ ט ו ר ***
אורוגוואי *** פ ט ו ר ***
פרגוואי *** פ ט ו ר ***
איחוד מכסה *** פ ט ו ר ***
מס קניה *** פ ט ו ר *** ק"ג
תמ"א *** פ ט ו ר ***

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט 100700004


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
תוספת שניה10.00.0000להזנת בעלי חיים משרד החקלאות / המרכז לסחר חוץ א. טיב מספוא תנאים חילופייםכן
10.00.0000לזריעה משרד החקלאות / המרכז לסחר חוץ א. הגנת הצומח תנאים חילופייםכן
10.00.0000למאכל אדם ארוזים למכירה בקמעונות משרד הבריאות א. שירות המזון תנאים חילופייםכן
10.00.0000למאכל אדם ארוזים למכירה בקמעונות משרד הבריאות א. שחרור תחנת מעבר תנאים חילופייםכן
10.00.0000אחרים משרד החקלאות / המרכז לסחר חוץ א. הגנת הצומח תנאים חילופייםכן
10.00.0000אחרים משרד הבריאות א. שירות המזון תנאים חילופייםכן
10.00.0000אחרים משרד הבריאות א. שחרור תחנת מעבר תנאים חילופייםכן

 
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ