Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלקK4 קבוצה 4 - טובין המיובאים מארצות מסויימות
.
בקבוצה זו יסווגו טובין שמקורם ויבואם מאחת מהמדינות שחתמו על
הפרוטוקול בדבר משא ומתן בענייני סחר בין ארצות מתפתחות, שנערך
בג'ניבה, ב-8.12.1971.
פרט09חפצי נסיעה, שקי קניות, ילקוטים, תיקים, ארנקי יד, ארנקי כיס,
חריטים, תיקי פירכוס, תיבות לכלי עבודה, אמתחות לטבק, נדנים, תיבות,
קופסאות וכלי קיבול דומים, כל אלה ששכבתם החיצונית מעור או מעור
מורכב שבפרט 42.02
הצג היסטוריה

-90900002 פרט מכס

מסיםשעור המסמכסהיחידת מידה
כללי 8.0% + 0.06 לק"ג ק"ג
ארה"ב 8.0% + 0.06 לק"ג משעור המכס הכללי
קנדה *** פ ט ו ר ***
אפט"א *** פ ט ו ר ***
טורקיה *** פ ט ו ר ***
מקסיקו *** פ ט ו ר ***
ירדן *** פ ט ו ר ***
איחוד מכסה 8.0% + 0.06 לק"ג
מס קניה *** פ ט ו ר *** ק"ג
תמ"א *** פ ט ו ר ***

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט -90900002


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
חקיקה אחרת-9.09.0000 משרד התעשיה המסחר והתעסוקה ר. ע"פ צו מתן ר. יבוא 1939 תנאים חילופייםלא

 
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ