Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלקK3 קבוצה 3 - טובין שונים
פרט20מכשירי טלוויזיה בלתי משולבים שסיווגם בפרט 85.28 (להלן בפרט זה -
"המכשירים") המשמשים בבתי מלון ובלבד שנתקיימו כל אלה:
1. מנכ"ל משרד התיירות אישר שבשנה שקדמה ל-1 בינואר של שנת שחרור הטובין
אירח בית המלון תיירי חוץ במספר כולל העולה על 10% מסך כל לינות בית
המלון באותה שנה
2. המכשירים יסומנו בשם בית המלון או התקיים לגבי הסימון או במקומו כל
תנאי אחר שיקבע גובה המכס לקיום הוראות פרט זה
3. המכשירים הם לשימוש בית מלון בשטח שאינו כלול בתכנית מאושרת על פי חוק
לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן התכנית המאושרת) או בשטח הכלול
בתכנית המאושרת, אך השימוש במכשירים יהיה רק לאחר תום שנתיים מיום גמר
ביצוע תכנית המאושרת;
לענין זה, יראו מכשירים אשר שימושם אינו בלעדי בשטח שמחוץ לתכנית
המאושרת כאילו הם לשימוש בשטח הכולל בתכנית המאושרת (מותנה)
הצג היסטוריה

-82000001 פרט מכס

מסיםשעור המסמכסהיחידת מידה
כללי לפי שיעורי המכס החלים על הטובין האמורים לפי כל פרט מתוספת זו כ"א
ארה"ב *** פ ט ו ר ***
קנדה *** פ ט ו ר ***
אפט"א *** פ ט ו ר ***
טורקיה *** פ ט ו ר ***
מקסיקו *** פ ט ו ר ***
איחוד *** פ ט ו ר ***
WTO *** פ ט ו ר ***
ירדן *** פ ט ו ר ***
איחוד מכסה *** פ ט ו ר ***
מס קניה כ"א
תמ"א *** פ ט ו ר ***

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט -82000001


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
חקיקה אחרת-8.20.0000מכשירי טלוויזיה בלתי משולבים שסיווגם בפרט 85.28 (להלן הפרט זה - "המכשירים") המשמשים בבתי מלון ובלבד שנתקיימו כל אלה: משרד התעשיה המסחר והתעסוקה ר. ע"פ צו מתן ר. יבוא 1939 תנאים חילופייםלא

 
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ