Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלקK3 קבוצה 3 - טובין שונים
פרט09מבנים טרומיים (PREFABRICATED HOUSES) למגורים, בחלקים של המבנה
העיקרי, לרבות ארונות הבנויים בתוך החלקים או הקירות והמהווים חלקים
בלתי נפרדים מהם, שמנכ"ל משרד הבינוי והשיכון והמנהל אישרו כי הם
מיובאים לצרכי הדגמה
הצג היסטוריה

-80900004 פרט מכס

מסיםשעור המסמכסהיחידת מידה
כללי 4.0% כ"א
ארה"ב 4.0% משעור המכס הכללי
קנדה *** פ ט ו ר ***
אפט"א *** פ ט ו ר ***
טורקיה *** פ ט ו ר ***
מקסיקו *** פ ט ו ר ***
ירדן *** פ ט ו ר ***
איחוד מכסה 4.0%
מס קניה *** פ ט ו ר *** כ"א
תמ"א *** פ ט ו ר ***

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט -80900004


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
אישור מנכ"ל-8.09.0000 רשות מסים א. מנהל תנאים חילופייםלא
חקיקה אחרת-8.09.0000 משרד התעשיה המסחר והתעסוקה ר. ע"פ צו מתן ר. יבוא 1939 תנאים חילופייםלא

 
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ