Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלקK3 קבוצה 3 - טובין שונים
פרט07חלקי חילוף למכונות, מכשירים או מיתקנים, הנשלחים על ידי הספקכללים
במסגרת אחריותו להפעלה תקינה של המכונה, המכשיר או המיתקן, ובלבד
שנתקיימו כל אלה:
1. חלקי החילוף נשלחים ללא תמורה על ידי ספק המכונה;
2. חלקי החילוף מסופקים במסגרת אחריותו להפעלה תקינה של המכונה,
המכשיר או המיתקן;
3. חלקי החילוף יובאו תוך שנה מיום שחרור המכונה, המכשיר או המיתקן;
4. שיעור המכס החל על המכונה, המכשיר או המיתקן אינו עולה על 5%
הצג היסטוריה

-80700008 פרט מכס

מסיםשעור המסמכסהיחידת מידה
כללי לפי שיעור המכס החל לפי כל פרט מפרטי תוספת זו על המכונה, המכשיר או המיתקן שבעבורם יובאו חלקי החילוף כ"א
ארה"ב 100.0% משעור המכס הכללי
קנדה *** פ ט ו ר ***
אפט"א *** פ ט ו ר ***
טורקיה *** פ ט ו ר ***
מקסיקו *** פ ט ו ר ***
ירדן *** פ ט ו ר ***
איחוד מכסה 100.0%
מס קניה לפי שיעורי המס והתוספת החלים לפי כל פרט מפרטי תוספת זו על המכונה, המכשיר או המיתקן שבעבורם יובאו חלקי החילוף כ"א
תמ"א *** פ ט ו ר ***
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ