Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלקK3 קבוצה 3 - טובין שונים
פרט04ציוד ומכשירים רפואיים וכן חלקיהם ואבזריהם של ציוד ומכשירים כאמור,
למעט ציוד אוזל, ובלבד שנתקיימו כל אלה:
1. מנכ"ל משרד הבריאות אישר שהם ישמשו לבנק הדם, לייבוש דם או
להחזקת פלסמה של דם;
2. מנכ"ל משרד התעשיה והמסחר אישר שהטובין או דומיהם אינם מיוצרים
בישראל;
3. המנהל אישר יבוא הטובין לפי פרט זה, לפני הישלחם מארץ חוץ
(מותנה)
הצג היסטוריה

-80400005 פרט מכס

מסיםשעור המסמכסהיחידת מידה
כללי *** פ ט ו ר *** אין
ארה"ב *** פ ט ו ר ***
קנדה *** פ ט ו ר ***
אפט"א *** פ ט ו ר ***
טורקיה *** פ ט ו ר ***
מקסיקו *** פ ט ו ר ***
ירדן *** פ ט ו ר ***
איחוד מכסה *** פ ט ו ר ***
מס קניה *** פ ט ו ר *** אין
תמ"א *** פ ט ו ר ***

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט -80400005


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
אישור מנכ"ל-8.04.0000 רשות מסים א. מנהל תנאים חילופייםלא
חקיקה אחרת-8.04.0000 משרד התעשיה המסחר והתעסוקה ר. ע"פ צו מתן ר. יבוא 1939 תנאים חילופייםלא

 
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ