Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלקK3 קבוצה 3 - טובין שונים
פרט16מכשירים וציוד, ששימושם הבלעדי להגנתם ולבטחונם של העובדים בתעשיה
ובחרושת, שאושרו על ידי מפקח העבודה הראשי כמתאימים למטרה זו, ובלבד
שרשימת הטובין אושרה על ידי המנהל לפני היבוא, אך למעט טובין שבגדר
פרטים 65.06, 90.03, 90.04 או 90.20.0020 וכן למעט מלבושים והנעלה
הצג היסטוריה

-61600003 פרט מכס

מסיםשעור המסמכסהיחידת מידה
כללי *** פ ט ו ר *** אין
ארה"ב *** פ ט ו ר ***
קנדה *** פ ט ו ר ***
אפט"א *** פ ט ו ר ***
טורקיה *** פ ט ו ר ***
מקסיקו *** פ ט ו ר ***
ירדן *** פ ט ו ר ***
איחוד מכסה *** פ ט ו ר ***
מס קניה *** פ ט ו ר *** אין
תמ"א *** פ ט ו ר ***

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט -61600003


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
אישור מנכ"ל-6.16.0000 רשות מסים א. מנהל תנאים חילופייםלא
-6.16.0000 משרד התעשיה המסחר והתעסוקה א. המנכ"ל תנאים חילופייםלא
-6.16.0000 משרד התעשיה המסחר והתעסוקה א. כלכלה תנאים חילופייםלא
-6.16.0000 רשות מסים א. מנהל תנאים חילופייםלא

 
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ