Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלקK3 קבוצה 3 - טובין שונים
פרט32מכונה או מכשיר חשמלי או אלקטרוני, מהסוג המשמש באופן בלעדי במעבדות
או בתעשיה, למדידה או לדגימה של זיהום אוויר, ים, דרכי מים או קרקע
וזיהום על-ידי רעש או קרינה; מכונה, מכשיר או התקן מהסוג המשמש
באופן בלעדי בתעשיה למניעת זיהום סביבתי של אוויר, ים, דרכי מים או
קרקע או זיהום סביבתי על-ידי רעש או קרינה; כל אלה, ובלבד שסוג
הציוד כאמור אושר לצורך פרט זה, לפני היבוא, על-ידי המנהל ומנכ"ל
המשרד לאיכות הסביבה
הצג היסטוריה

-43200005 פרט מכס

מסיםשעור המסמכסהיחידת מידה
כללי *** פ ט ו ר *** אין
ארה"ב *** פ ט ו ר ***
קנדה *** פ ט ו ר ***
אפט"א *** פ ט ו ר ***
טורקיה *** פ ט ו ר ***
מקסיקו *** פ ט ו ר ***
ירדן *** פ ט ו ר ***
איחוד מכסה *** פ ט ו ר ***
מס קניה *** פ ט ו ר *** אין
תמ"א *** פ ט ו ר ***

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט -43200005


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
אישור מנכ"ל-4.32.0000 רשות מסים א. מנהל תנאים חילופייםלא
חקיקה אחרת-4.32.0000 המשרד להגנת הסביבה א. ממונה על הקרינה הסביבתית תנאים חילופייםלא

 
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ