Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלקK2 קבוצה 2 - טובין המיובאים לתקופה מסויימת
פרט11אוטובוסים המשמשים באופן בלעדי לשם עריכת סיורים וטיולים של תיירים
שהגיעו לישראל באויר, בים או ביבשה, במסגרת נסיעה שאורגנה על ידי
החברה שבבעלותה האוטובוסים (להלן בפרט זה - החברה), ובלבד שנתקיימו
כל אלה:
1. מקום עיסקה הקבוע של החברה הוא מחוץ לישראל;
2. היבוא אושר על ידי מנכ"ל משרד התחבורה;
3. בתקופה שבה אינם נערכים הסיורים והטיולים יוחסנו האוטובוסים
במחסן רשוי;
4. האוטובוסים יוצאו תוך שנה מיום יבואם, או תוך תקופה נוספת שיקבע
המנהל (מותנה)
הצג היסטוריה

-21100003 פרט מכס

מסיםשעור המסמכסהיחידת מידה
כללי *** פ ט ו ר *** אין
ארה"ב *** פ ט ו ר ***
קנדה *** פ ט ו ר ***
אפט"א *** פ ט ו ר ***
טורקיה *** פ ט ו ר ***
מקסיקו *** פ ט ו ר ***
ירדן *** פ ט ו ר ***
איחוד מכסה *** פ ט ו ר ***
מס קניה *** פ ט ו ר *** אין
תמ"א *** פ ט ו ר ***

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט -21100003


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
אישור מנכ"ל-2.11.0000 משרד התחבורה א. מנכ"ל תחבורה תנאים חילופייםלא
חקיקה אחרת-2.11.0000 משרד התחבורה ר. ע"פ צו מתן ר. יבוא 1939 תנאים חילופייםלא
-2.11.0000 משרד התחבורה ר. אוטונומיה תנאים חילופייםלא
-2.11.0000 משרד התעשיה המסחר והתעסוקה ר. ע"פ צו מתן ר. יבוא 1939 תנאים חילופייםלא

 
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ