Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלקK2 קבוצה 2 - טובין המיובאים לתקופה מסויימת
פרט09ציוד, לרבות מכונית משא וקרוניות זירה גרורים, המשמש ללהקות אומנות
ובידור שמקום עיסקן הקבוע הוא מחוץ לישראל, אם נתקיימו כל אלה:
1. המנהל אישר את רשימת הטובין לצורך פרט זה לפני השחרור;
2. הטובין ניתנים לזיהוי בעת היצוא, והם ייוצאו תוך תקופה שתיקבע על
ידי המנהל (מותנה)
הצג היסטוריה

-20900007 פרט מכס

מסיםשעור המסמכסהיחידת מידה
כללי *** פ ט ו ר *** אין
ארה"ב *** פ ט ו ר ***
קנדה *** פ ט ו ר ***
אפט"א *** פ ט ו ר ***
טורקיה *** פ ט ו ר ***
מקסיקו *** פ ט ו ר ***
ירדן *** פ ט ו ר ***
איחוד מכסה *** פ ט ו ר ***
מס קניה *** פ ט ו ר *** אין
תמ"א *** פ ט ו ר ***

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט -20900007


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
אישור מנכ"ל-2.09.0000 רשות מסים א. מנהל תנאים חילופייםלא
חקיקה אחרת-2.09.0000 משרד התחבורה ר. ע"פ צו מתן ר. יבוא 1939 תנאים חילופייםלא
-2.09.0000 משרד התחבורה ר. אוטונומיה תנאים חילופייםלא
-2.09.0000 משרד התעשיה המסחר והתעסוקה ר. ע"פ צו מתן ר. יבוא 1939 תנאים חילופייםלא

 
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ