Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלקK2 קבוצה 2 - טובין המיובאים לתקופה מסויימת
פרט01דוגמאות (כ"א 264, עמ' 711), שלא פורשו בפרט 612, בין שטובין מהסוג
המודגם כבר נוצרו ובין שהם עתידים להיווצר, ובלבד -
(א) שלא ישמשו אלא לצורך הדגמתם של טובין המוצעים להישלח מחוץ
לישראל;
(ב) שלא יימכרו, לא יושכרו ולא תשולם כל תמורה בעדן או בעד השימוש
בהן, כל עוד הן בישראל;
(ג) שלא יובאו על ידי אותו אדם ושלא יישגרו לאותו אדם, לא במשגור
אחד ולא בכמה משגורים, דומיהן של אותן דוגמאות בכמות העולה על
הכמות אשר דרך הסוחרים להשתמש בה לצורך הדגמתם של הטובין
המודגמים;
(ד) שלפי דרישת גובה המכס יצהיר היבואן על מקום ייעודם של כלי רכב,
מכונות או ציוד אחר לתעשיה או לחקלאות, שערכם עולה על 700 דולר,
שלא יסולקו מאותו מקום אלא ברשות גובה המכס ושעל פי הוראות גובה
המכס ייחסמו, או בדרך אחרת תימנע הפעלתם שלא במקום שנקבע לכך
לצורך הדגמתם;
(ה) שהדוגמאות יסומנו לפי הוראות גובה המכס, ובלבד -
(1) שלא יסומנו בסימון העלול לגרוע משימושיותן;
(2) שלא יסומנו דוגמאות הנושאות סימני זיהוי של רשות מכס מארץ
חוץ, אם תוגש עליהן רשימה מפורטת המאושרת על ידי אותה רשות;
(ו) שהדוגמאות ייוצאו מישראל תוך שישה חודשים מיום ייבואן, או תוך
תקופה נוספת שתיקבע על ידי גובה המכס;
(ז) שהדוגמאות ניתנות לזיהוי ביצואן (מותנה)
הצג היסטוריה

-20100004 פרט מכס

מסיםשעור המסמכסהיחידת מידה
כללי *** פ ט ו ר *** אין
ארה"ב *** פ ט ו ר ***
קנדה *** פ ט ו ר ***
אפט"א *** פ ט ו ר ***
טורקיה *** פ ט ו ר ***
מקסיקו *** פ ט ו ר ***
ירדן *** פ ט ו ר ***
איחוד מכסה *** פ ט ו ר ***
מס קניה *** פ ט ו ר *** אין
תמ"א *** פ ט ו ר ***

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט -20100004


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
תוספת ראשונה-2.01.0000כלי טיס, כלי שיט וחלקיהם, מוצרי תעבורה רכב כהגדרתו בפקודת התעבורה, חלקי חילוף לרכב, ציוד כהגדרתו בחוק רישום ציוד הנדסי, התשי"ז-1957 (להלן- חוק רישום ציוד הנדסי) וחלקיו, ובלבד שקיימת לגביהם חובת הצגת רישיון ייבוא, המצאת אישור או עמידה בתנאים, כשהם מיובאים בייבוא שאינו זמני משרד התחבורה ר. אוטונומיה תנאים חילופייםלא
-2.01.0000כלי טיס, כלי שיט וחלקיהם, מוצרי תעבורה רכב כהגדרתו בפקודת התעבורה, חלקי חילוף לרכב, ציוד כהגדרתו בחוק רישום ציוד הנדסי, התשי"ז-1957 (להלן- חוק רישום ציוד הנדסי) וחלקיו, ובלבד שקיימת לגביהם חובת הצגת רישיון ייבוא, המצאת אישור או עמידה בתנאים, כשהם מיובאים בייבוא שאינו זמני משרד התחבורה ר. אגף הרכב ושרותי תחז-י.מסחרי תנאים חילופייםלא

 
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ