Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלקK1 טובין שונים
קבוצה 1 - טובין המיועדים למפורטים בתוספת לחוק
המכס, הבלו ומס הקניה (ביטול פטור מיוחד),
תשי"ז - 1957
פרט18טובין המיובאים לתצוגה בבתי נכות, ובלבד -
(א) שרשימת הטובין אושרה מראש בידי המנהל;
(ב) בית הנכות הוא "מוזיאון מוכר" כמשמעותו בחוק המוזיאונים,
התשמ"ג-1983,
(ג) לא יובא יותר מאשר פריט אחד מכל דגם בידי בית נכות אחד (מותנה)
.
.
-------------------------------------------------------------------------
(*11) ס"ח התשנ"ב, עמוד 322; ס"ח התשכ"ה, עמוד 86.
(*12) ס"ח התשי"ז, עמוד 143.
(*13) ס"ח התשכ"ח, עמוד 62.
(*14) ס"ח התש"י, עמוד 125; ס"ח התשל"א, עמוד 86.
הצג היסטוריה

-01800002 פרט מכס

מסיםשעור המסמכסהיחידת מידה
כללי *** פ ט ו ר *** כ"א
ארה"ב *** פ ט ו ר ***
קנדה *** פ ט ו ר ***
אפט"א *** פ ט ו ר ***
טורקיה *** פ ט ו ר ***
מקסיקו *** פ ט ו ר ***
ירדן *** פ ט ו ר ***
איחוד מכסה *** פ ט ו ר ***
מס קניה *** פ ט ו ר *** כ"א
תמ"א *** פ ט ו ר ***

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט 0-1800002


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
אישור מנכ"ל0-.18.0000 רשות מסים א. מנהל תנאים חילופייםלא

 
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ