Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלקK1 טובין שונים
קבוצה 1 - טובין המיועדים למפורטים בתוספת לחוק
המכס, הבלו ומס הקניה (ביטול פטור מיוחד),
תשי"ז - 1957
פרט14מכונות, מכשירים וכלים, כל אלה מהסוג המשמש לתעשיה, למלאכה, לחקלאות
או למטרה אחרת שאושרה מראש על ידי מנכ"ל המשרד לקליטת העליה והמנהל
- למעט רכב מנועי וכן למעט מכונות, מכשירים או כלים המופעלים על ידי
השלשת מטבע, אסימון או דיסקית המשמשים למכירת סחורות, או למשחקים או
להשמעת נגינה, אם יובאו על ידי עולה כמשמעותו בפרט 7, או
תושב חוזר כמשמעותו בסעיף 4040 לפרט 7 (להלן בפרט זה - עולה)
אחר שש שנים או יותר ובלבד שנתקיימו כל אלה:
(1) ערך הטובין פו"ב אינו עולה על 36,000 דולר, ובלבד שאם יובאו
טובין שערכם עולה על הסכום האמור, תחול פסקה זו על אותו חלק
מהטובין שערכם עד אותו סכום; לצורך חישוב הערך, יצורף גם ערך
הטובין שייבא העולה לפי פרט משנה 3020 לפרט 7, כאילו הובאו לפי
פרט זה;
(2) הטובין מיובאים לשימוש במפעלו התעשייתי, בבית מלאכתו או במשקו
החקלאי או בעיסקו (להלן בפרט זה - מפעל) של העולה, ויוחזקו
במרוכז בחצרי המפעל;
(3) העולה הינו בעלים במפעל ועובד פעיל בו;
(4) המנהל אישר מראש רשימה כוללת של כל הטובין;
(5) הטובין יישארו בבעלותו המלאה של העולה במשך חמש שנים, לפחות;
(6) נתמלאו הוראות פרט 7 לגבי העולה, והטובין יובאו תוך 3 שנים מיום
כניסתו, אולם רשאי המנהל לאשר תקופה נוספת שלא תעלה על שנה, אם
שוכנע כי העיכוב ביבוא הטובין נגרם בגלל תנאי הרישוי במקצועו של
העולה;
(7) העולה הציג בפני המנהל את כל הרשיונות, האישורים והמסמכים
האחרים, הדרושים על פי כל דין לניהול המפעל; אולם רשאי המנהל
לוותר על תנאי זה, אם הוכח להנחת דעתו כי ננקטו על-ידי העולה כל
הצעדים הדרושים לקבלת מסמכים אלה (מותנה)
הצג היסטוריה

-01400001 פרט מכס

מסיםשעור המסמכסהיחידת מידה
כללי *** פ ט ו ר *** אין
ארה"ב *** פ ט ו ר ***
קנדה *** פ ט ו ר ***
אפט"א *** פ ט ו ר ***
טורקיה *** פ ט ו ר ***
מקסיקו *** פ ט ו ר ***
ירדן *** פ ט ו ר ***
איחוד מכסה *** פ ט ו ר ***
מס קניה *** פ ט ו ר *** אין
תמ"א *** פ ט ו ר ***

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט 0-1400001


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
אישור מנכ"ל0-.14.0000 רשות מסים א. מנהל תנאים חילופייםלא

 
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ