Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 חלק15 חלק XV - מתכות פשוטות ופריטים ממתכות פשוטותכללים
פרק82 פרק 82 - כלים, מכשירים, כלי חיתוך, כפות ומזלגות,כללים
ממתכת פשוטה; חלקיהם ממתכת פשוטה
פרט01כלי-יד אלה: אתים, יעים, מעדרים, מכושים, טוריות, קילשונים ומגרפות;כללים
גרזנים, חרמשיות וכלי כריתה דומים; מזמרות (SECATEUR AND PRUNERS)
מסוג כלשהו; חרמשים, מגלים, סכיני שחת, מספריים לשיחים
(HEDGE SHEARS), טריזים לעץ וכלים אחרים מסוג המשמש בחקלאות, בגננות
או בייעור -


בתוקף מעדכותרותכללים לחלקכללים לפרק
01/01/2017 31/12/2069 *
28/05/2008 31/12/2016 *
26/09/2007 27/05/2008 *
01/08/2004 31/12/2069 82.01.0000 *
01/08/2004 25/09/2007 *


הסברים לשימוש בטבלה

* - לחיצה על תאריך – פותחת חלון חדש של מסך ראשי של התעריף המלא נכון לאותו יום.
* - לחיצה על כוכבית בעמודת שיעורי מסים – פותחת חלון חדש של פרט בן 8 ספרות.
* - לחיצה על כוכבית בעמודת כותרות (כולל כותרות חלק, פרק, פרט בן 4 ספרות, 6 ספרות ו-8 ספרות) – פותחת חלון חדש של פרט בן 8 ספרות.
* - לחיצה על כוכבית כללים לחלק – פותחת חלון חדש של כללי החלק.
* - לחיצה על כוכבית כללים לפרק – פותחת חלון חדש של כללים לפרק.עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ