Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 חלק10 חלק X - פולפה מעץ או מחומר סיבי תאיתי אחר;כללים
פסולת וגרוטאות של נייר או של קרטון למיחזור; נייר וקרטון ופריטים מהם
פרק48 פרק 48 - נייר וקרטון; פריטים מפולפת נייר, מנייר או מקרטוןכללים
פרט03נייר טואלט, נייר מפיות פנים, נייר מגבות או נייר חיתולים וניירכללים
דומה המשמש לצורכי משק בית או למטרות סניטריות, מוך מתאית ומארגים
של סיבי תאית, אם מסולסלים, מכווצים, מובלטים, מנוקבים, מגוונים על
פני שטחם, מקושטים או מודפסים על פני שטחם או לא, בגלילים או
בגליונות -


בתוקף מעדכותרותכללים לחלקכללים לפרק
01/01/2017 31/12/2069 *
01/01/2012 31/12/2016 *
08/12/2009 31/12/2069 48.03.0000
24/11/2008 31/12/2011 *
01/01/2007 23/11/2008 *
01/08/2004 07/12/2009 48.03.0000
01/08/2004 31/12/2006 *


הסברים לשימוש בטבלה

* - לחיצה על תאריך – פותחת חלון חדש של מסך ראשי של התעריף המלא נכון לאותו יום.
* - לחיצה על כוכבית בעמודת שיעורי מסים – פותחת חלון חדש של פרט בן 8 ספרות.
* - לחיצה על כוכבית בעמודת כותרות (כולל כותרות חלק, פרק, פרט בן 4 ספרות, 6 ספרות ו-8 ספרות) – פותחת חלון חדש של פרט בן 8 ספרות.
* - לחיצה על כוכבית כללים לחלק – פותחת חלון חדש של כללי החלק.
* - לחיצה על כוכבית כללים לפרק – פותחת חלון חדש של כללים לפרק.עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ