Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 11/11/2017 חלקפרקיםתאורכללים
צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשע"ז - 2017
0101 - 05 חלק I - בעלי חיים; מוצרים מבעלי חיים כללים
0206 - 14 חלק II - מוצרי צמחים כללים
0315 - 15 חלק III - שומנים ושמנים מבעלי חיים או מצמחים ומוצרים מביקועם; כללים
שומנים ראויים למאכל מעובדים; שעוות מבעלי חיים או מצמחים
0416 - 24 חלק IV- תכשירי מזון מעובדים; משקאות, כהלים וחומץ; טבק ותחליפי טבק מעובדים כללים
0525 - 27 חלק V - מוצרים מינרליים כללים
0628 - 38 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להן כללים
0739 - 40 חלק VII - פלסטיק ופריטים ממנו; גומי ופריטים ממנו כללים
0841 - 43 חלק VIII - שלחים וגלדים גלמיים, עור מעובד (LEATHER), כללים
עורות פרווה ופריטים מהם; מוצרי אוכף ורתימה; חפצי נסיעה, ארנקי יד
ומכלים דומים; פריטים ממעיים של בעלי חיים (חוץ מבלוטות תולעת המשי)
0944 - 46 חלק IX - עץ ופריטים מעץ; פחם עץ; שעם ופריטים משעם; מוצרים כללים
מקש, מאספרטו או מחמרי קליעה אחרים; מוצרי נצרים וקליעה
1047 - 49 חלק X - פולפה מעץ או מחומר סיבי תאיתי אחר; כללים
פסולת וגרוטאות של נייר או של קרטון למיחזור; נייר וקרטון ופריטים מהם
1150 - 63 חלק XI - טקסטילים ומוצרי טקסטיל כללים
1264 - 67 חלק XII - מנעלים, כיסויי ראש, מטריות, שמשיות, מקלות הליכה, כללים
מקלות ישיבה, שוטים, שוטי רכיבה וחלקיהם; נוצות מעובדות
ופריטים המיוצרים עמן; פרחים מלאכותיים; פריטים משיער אדם
1368 - 70 חלק XIII - פריטים מאבן, מגבס, ממלט, מאסבסט, מנציץ, כללים
או מחמרים דומים; מוצרי קרמיקה; זכוכית ומוצרי זכוכית
1471 - 71 חלק XIV - פנינים טבעיות או מתורבתות, אבנים יקרות או יקרות למחצה, כללים
מתכות יקרות, מתכות מוצמדות
למתכת יקרה ופריטים מהן; חיקויי תכשיטים; מטבעות
1572 - 83 חלק XV - מתכות פשוטות ופריטים ממתכות פשוטות כללים
1684 - 85 חלק XVI - מכונות ומכשירים מיכניים; ציוד חשמלי; חלקים שלהם; מקליטים כללים
(RECORDERS) ומפיקים (REPRODUCERS) לקול, מקליטים
ומפיקים של תמונה ושל קול לטלוויזיה וחלקים ואבזרים של פריטים כאלה
1786 - 89 חלק XVII - כלי רכב, כלי טייס, כלי שייט וציוד הקשור להובלה כללים
1890 - 92 חלק XVIII - מכשירים וכלים אופטיים, פוטוגרפיים, סינמטוגרפיים, כללים
רפואיים או כירורגיים, מכשירי וכלי מדידה, בדיקה או דיוק;
שעונים; כלי נגינה; חלקיהם ואבזריהם
1993 - 93 חלק XIX - נשק ותחמושת; חלקיהם ואבזריהם כללים
2094 - 96 חלק XX - פריטים מיוצרים שונים כללים
2197 - 99 חלק XXI - יצירות אמנות, פריטי אספנות ועתיקות כללים
טובין שונים
קבוצה 1 - טובין המיועדים למפורטים בתוספת לחוק
המכס, הבלו ומס הקניה (ביטול פטור מיוחד),
תשי"ז - 1957
קבוצה 2 - טובין המיובאים לתקופה מסויימת
קבוצה 3 - טובין שונים
קבוצה 4 - טובין המיובאים מארצות מסויימות
.
בקבוצה זו יסווגו טובין שמקורם ויבואם מאחת מהמדינות שחתמו על
הפרוטוקול בדבר משא ומתן בענייני סחר בין ארצות מתפתחות, שנערך
בג'ניבה, ב-8.12.1971.
.
קבוצה 5 - טובין שאינם כלולים בפרטים אחרים
.
ת ו ס פ ת ש נ י ה
(סעיף 2(ב))
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ