Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט 85300000


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
תוספת שניה85.30.0000בקרים לרמזורים, פנסים לרמזורים, גלאים לרמזורים פנסים מהבהבים באתרי עבודה בדרכים, תמרורים מוארים,שילוט מתחלף לבקרת תנועה ומערכות בקרת תנועה, סימני כביש פולטי אור (עיני חתול אקטיביים) מזכוכית או מפלסטיק, פרפרים אנכיים פולטי אור (אקטיביים) מחמרן (אלומיניום), לחצנים להולכי רגל עוורים משרד התחבורה הועדה הבין משרדית להתקני תנועה כל תנאיםלא

 עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ