Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט 85260000


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
תוספת ראשונה85.26.0000סמן לייזר המותקן על שלט של מקרן משרד התעשיה המסחר והתעסוקה ר. מינהל תעשיות כל תנאיםלא
תוספת שניה85.26.0000יחול ביבוא אישי ומסחרי משרד התקשורת א. תקשורת - יבוא מסחרי תנאים חילופייםכן
85.26.0000מוזנות ממתח נקוב העולה על 9 וולט או מוזנות ממתח נקוב שאינו עולה על 9 וולט, אך מיובאות עם ספק כוח. מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 60065 תנאים חילופייםכן
85.26.0000מוזנות ממתח נקוב העולה על 9 וולט או מוזנות ממתח נקוב שאינו עולה על 9 וולט, אך מיובאות עם ספק כוח. מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 60950 תנאים חילופייםכן
85.26.0000סמן לייזר המותקן על שלט מקרן מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 999 בידי היבואן אישור מכון התקנים המעיד שהמוצרים שבמשלוח עומדים בדרישות שבהוראות המנהל הכללי של משרד התמ"ת, בעניין יבוא מסמני לייזר, המופיעות באתר האינטרנט של משרד התמ"ת.תנאים חילופייםכן

 עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ