Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט 85130000


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
תוספת ראשונה85.13.0000פנס עם סמן לייזר בעל אור נראה משרד התעשיה המסחר והתעסוקה ר. מינהל תעשיות כל תנאיםלא
תוספת שניה85.13.0000פנס עם סמן לייזר בעל אור נראה מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור _______999 בידי היבאון אישור מכון התקנים המעיד שהמוצרים שבמשלוח עומדים בדרישות שבהוראות המנהל הכללי של משרד התמ"ת בעניין יבוא מסמני לייזר המופיעות באתר האינטרנט של משרד התמ"תתנאים חילופייםלא

 עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ