Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט 85010000


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
תוספת שניה85.01.0000מנועים אסינכרוניים כלוביים חד-מופעיים ותלת-מופעיים שהספקם מ-0.06 ועד 1,000 קו"א; מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 298 כל תנאיםלא
85.01.0000מנועים אסינכרוניים כלוביים חד-מופעיים ותלת-מופעיים שהספקם מ-0.73 ועד 185 קו"א; מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 298 בידי היבואן אישור מכון התקנים על התאמת המנועים לתקן 5289 לפי תקנות מקורות אנרגיה (נצילות מנועים)כל תנאיםלא
85.01.0000מנועים אסינכרוניים כלוביים חד-מופעיים ותלת-מופעיים שהספקם מ-0.73 ועד 185 קו"א; מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 298 בידי היבואן אישור מכון התקנים על התאמת המנועים לתקן 5289 לפי תקנות מקורות אנרגיה (נצילות מנועים)כל תנאיםלא
85.01.0000מערכות (מנועים) הינע לשערים, דלתות וחלונות מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 900 כל תנאיםלא
85.01.0000מערכות (מנועים) הינע לשערים, דלתות וחלונות מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 900 כל תנאיםלא
85.01.0000מיועדים להנעת אופניים עם מנוע עזר מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 298 כל תנאיםלא
85.01.0000המיועדים להנעת קורקינט חשמלי משרד התחבורה מעבדה לרכב בידי היבואן אישור מעבדה לרכב, ולפיו הספק המנוע לא עולה על 250 ווטכל תנאיםלא
85.01.0000המיועדים להנעת קורקינט חשמלי משרד התחבורה מעבדה לרכב בידי היבואן אישור מעבדה לרכב, ולפיו הספק המנוע לא עולה על 250 ווטכל תנאיםלא

 עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ