Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט 73110000


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
תוספת שניה73.11.0000מכלי גפ"מ לרכב מונע בגמ"פ משרד התחבורה מעבדה לרכב בידי היבואן: א. רישיון תקף לסחר במערכות גפ"מ לרכב ב. אישור של מעבדה לרכב על התאמת המכלים לדרישות תקנה אירופית R-67.01\ECE בהומולוגציה נדרשת.תנאים חילופייםלא
73.11.0000מכלי גפ"מ לרכב מונע בגמ"פ משרד התחבורה ר. לסחר במערכות גפ"מ לרכב תנאים חילופייםלא
73.11.0000מכלים אחרים מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 4295 תנאים חילופייםלא
73.11.0000מכלים אחרים מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 4295 תנאים חילופייםלא
73.11.0000מכלים אחרים משרד התחבורה מעבדה לרכב בידי היבואן: א. רישיון תקף לסחר במערכות גפ"מ לרכב ב. אישור של מעבדה לרכב על התאמת המכלים לדרישות תקנה אירופית R-67.01\ECE בהומולוגציה נדרשת.תנאים חילופייםלא
73.11.0000מכלים אחרים מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 844 תנאים חילופייםלא
73.11.0000מכלים אחרים מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 1941 תנאים חילופייםלא
73.11.0000מכלים אחרים מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 844 תנאים חילופייםלא
73.11.0000מכלים אחרים משרד התחבורה מעבדה לרכב בידי היבואן: א. רישיון תקף לסחר במערכות גפ"מ לרכב ב. אישור של מעבדה לרכב על התאמת המכלים לדרישות תקנה אירופית R-67.01\ECE בהומולוגציה נדרשת.תנאים חילופייםלא
73.11.0000מכלים אחרים מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 1941 תנאים חילופייםלא

 עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ