Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט 73080000


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
תוספת שניה73.08.0000מדפי אש מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 1001 תנאים חילופייםלא
73.08.0000מעקות בטיחות מפלדה משולבים או לא עם חלקים דקורטיביים מעץ, יחידות קצה למעקות בטיחות מפלדה משרד התחבורה הועדה הבין משרדית להתקני תנועה הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחותתנאים חילופייםלא

 עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ