Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט 40110000


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
תוספת שניה40.11.0000צמיגים, למעט אלה שבפרטים 40.11.3000, 40.11.5000, 40.11.9910,40.11.6000, ולמעט אלה שמשמשים בעגלות נכים ובקרטינג. משרד התחבורה ר. לסחר בצמיגים א. בידי היבואן רישיון לסחר צמיגים ושירותים לפי צו מוצרי תעבורה. ב. בידי היבואן אישור של מעבדה לרכב על עמידה בתנאים אלה: (1) הצמיגים תואמים לאחד התקנים המפורטים בסעיף 14 של חלקי ג' בתוספת השניה לתקנות התעבורה; (2) הצמיגים עומדים בתנאים הקבועים בהוראות נוהל כהגדרתן בצו מוצרי תעבורה; ___(3) השם המסחרי של הצמיגים ושם היצרן הוא אחד מהמפורטים בהודעה בדבר יצרני צמיגים מאושרים.תנאים חילופייםלא
40.11.0000צמיגים, למעט אלה שבפרטים 40.11.3000, 40.11.5000, 40.11.9910,40.11.6000, ולמעט אלה שמשמשים בעגלות נכים ובקרטינג. משרד התחבורה מעבדה לרכב תנאים חילופייםלא
40.11.0000צמיגים המיועדים לציוד מכני הנדסי ומלגזות הרמה משרד התחבורה מעבדה לרכב א. בידי היבואן רישיון לסחר צמיגים ושירותים לפי צו מוצרי תעבורה. ב. בידי היבואן אישור של מעבדה לרכב על עמידה בתנאים אלה: (1) הצמיגים תואמים לאחד התקנים המפורטים בסעיף 14 של חלקי ג' בתוספת השניה לתקנות התעבורה; (2) הצמיגים עומדים בתנאים הקבועים בהוראות נוהל כהגדרתן בצו מוצרי תעבורה; ___(3) השם המסחרי של הצמיגים ושם היצרן הוא אחד מהמפורטים בהודעה בדבר יצרני צמיגים מאושרים.תנאים חילופייםלא
אזהרות40.00.0000 ייתכן ומוצר זה נמצא בפיקוח משרד הבריאות כל תנאיםלא

 עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ