Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט 40090000


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
תוספת שניה40.09.0000המיועדים לשימוש ברכב מנועי בציוד מכני הנדסי ומלגזות הרמה משרד התחבורה א. אגף הרכב ושרותי תחז-י.מסחרי תנאים חילופייםלא
40.09.0000המיועדים לשימוש בטרקטורים ובציוד חקלאי משרד החקלאות / המרכז לסחר חוץ א. מיכון וטכנולוגיה תנאים חילופייםלא
40.09.0000זרנוקים לגז פחמימני מעובה בפאזה גזית מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 764 תנאים חילופייםלא
אזהרות40.00.0000 ייתכן ומוצר זה נמצא בפיקוח משרד הבריאות כל תנאיםלא

 עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ