Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט 39260000


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
תוספת שניה39.26.0000סופגי אנרגיה קבועים, סימני קצה, מונעי סנוור, מפרדת נתיבים, עמודי בסיס סלחניים לתמרורים, עמודי בסיס שבירים/ נתיקים, עמודונים גמישים, סימני כביש מחזירי אור (עיני חתול) מפלסטיק משרד התחבורה הועדה הבין משרדית להתקני תנועה תנאים חילופייםלא
39.26.0000מחזיק מוצץ לתינוק מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 12586 תנאים חילופייםלא
אזהרות39.00.0000 ייתכן ומוצר זה נמצא בפיקוח משרד הבריאות כל תנאיםלא

 עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ