Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט 39230000


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
תוספת שניה39.23.0000מכלים חד פעמיים לאיסוף פריטים רפואיים חדים המשמשים באזורי טיפול רפואי מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 4501 תנאים חילופייםלא
39.23.0000בקבוקים/מכלים המיועדים להזנת תינוקות מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 5817 תנאים חילופייםלא
39.23.0000המיועדים לבוא במגע עם מזון או משקה, או המיועדים לייצור אריזות של מזון או משקה לבני אדם מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 5113 תנאים חילופייםלא
אזהרות39.00.0000 ייתכן ומוצר זה נמצא בפיקוח משרד הבריאות כל תנאיםלא

 עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ