Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט 38140000


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
תוספת ראשונה38.14.0000תערובות המכילות בכל כמות שהיא אחד מהחומרים שסיווגם בפרטי המשנה 1910, 3000, 4000 לפרט 29.03לתעריף המכס לרבות ביבוא אישי משרד התעשיה המסחר והתעסוקה ר .מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא תנאים חילופייםכן
תוספת שניה38.14.0000הנתונים במכלים לריסוס בשיטת LOSOREA מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 742 כל תנאיםלא
אזהרות38.00.0000 ייתכן ומוצר זה נמצא בפיקוח משרד הבריאות כל תנאיםלא
אזהרות38.14.0000 ייתכן ומוצר זה מופיע ברשימת החומרים המסוכנים כל תנאיםלא

 עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ