Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט 32130000


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
תוספת שניה32.13.0000המיועדים לתלמידים ולשעשוע ונתונים לריסוס בשיטת LOSOREA מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 562 תנאים חילופייםלא
32.13.0000המיועדים לתלמידים ולשעשוע ונתונים לריסוס בשיטת LOSOREA מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 742 תנאים חילופייםלא
32.13.0000המיועדים לתלמידים ולשעשוע ולא נתונים לריסוס בשיטת LOSOREA מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 562 תנאים חילופייםלא
32.13.0000אלה שריכוז העופרת בהם גדול מ- 51.0% במסת המוצר מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 1343 תנאים חילופייםלא
אזהרות32.00.0000 ייתכן ומוצר זה נמצא בפיקוח משרד הבריאות כל תנאיםלא

 עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ