Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט 30040000


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
תוספת שניה30.04.0000למעט תכשירים רפואיים המכילים סם מן הסמים המפורטים בתוספת הרביעית. משרד הבריאות א. אגף הרוקחות טופס הצהרה לאגף הרוקחותתנאים חילופייםלא
30.04.0000יבוא אישי על פי תקנה 29 (א) (1) לתקנות תכשירים רפואיים משרד הבריאות א. אגף הרוקחות טופס הצהרה לאגף הרוקחותתנאים חילופייםלא
30.04.0000המיועדים לבעלי חיים והרשומים על פי דין בשירותים הווטרינריים לרבות דוגמאות לצורך רישום שם משרד החקלאות / המרכז לסחר חוץ א. השירות הוטרינרי תנאים חילופייםלא
30.04.0000אחרים משרד הבריאות א. אגף הרוקחות תנאים חילופייםלא
אזהרות30.00.0000 ייתכן ומוצר זה נמצא בפיקוח משרד הבריאות כל תנאיםלא

 עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ