Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט 27100000


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
תוספת שניה27.10.0000טרפנטין וממסרים אחרים באריזה קמעונאית מדליק פחם מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 221 כל תנאיםלא
27.10.0000טרפנטין וממסרים אחרים באריזה קמעונאית מדליק פחם מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 2302 כל תנאיםלא
27.10.0000מדליק פחם מדליק פחם מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 221 כל תנאיםלא
אזהרות27.10.0000 ייתכן ומוצר זה מופיע ברשימת החומרים המסוכנים כל תנאיםלא

 עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ