Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט 09090000


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
תוספת שניה09.00.0000לזריעה משרד החקלאות / המרכז לסחר חוץ א. הגנת הצומח תנאים חילופייםכן
09.00.0000אחרים משרד הבריאות א. שירות המזון תנאים חילופייםכן
09.00.0000אחרים משרד הבריאות א. שחרור תחנת מעבר תנאים חילופייםכן
09.00.0000אחרים משרד החקלאות / המרכז לסחר חוץ א. הגנת הצומח תנאים חילופייםכן

 עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ