Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט 04010000


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
תוספת ראשונה04.01.0000כמצויין בתעריף המכס לרבות ביבוא אישי משרד התעשיה המסחר והתעסוקה ר. מינהל תעשיות תנאים חילופייםכן
תוספת שניה04.00.0000חלב ומוצרי חלב להזנת בעלי חיים משרד החקלאות / המרכז לסחר חוץ א. השירות הוטרינרי תנאים חילופייםכן
04.00.0000אחרים למעט 04.07 ו-04.08 משרד הבריאות א. שירות המזון תנאים חילופייםכן
04.00.0000אחרים למעט 04.07 ו-04.08 משרד הבריאות א. שחרור תחנת מעבר תנאים חילופייםכן

 עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ