Israel Customs & VAT - What's New>חלקפרקיםתאורכללים
01 01 - 05 חלק I - בעלי חיים; מוצרים מבעלי חיים כללים
02 06 - 14 חלק II - מוצרי צמחים כללים
03 15 - 15 חלק III - שומנים ושמנים מבעלי חיים או מצמחים ומוצרים מביקועם; כללים
שומנים ראויים למאכל מעובדים; שעוות מבעלי חיים או מצמחים
04 16 - 24 חלק IV- תכשירי מזון מעובדים; משקאות, כהלים וחומץ; טבק ותחליפי טבק מעובדים כללים
05 25 - 27 חלק V - מוצרים מינרליים כללים
06 28 - 38 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להן כללים
07 39 - 40 חלק VII - פלסטיק ופריטים ממנו; גומי ופריטים ממנו כללים
08 41 - 43 חלק VIII - שלחים וגלדים גלמיים, עור מעובד (LEATHER), כללים
עורות פרווה ופריטים מהם; מוצרי אוכף ורתימה; חפצי נסיעה, ארנקי יד
ומכלים דומים; פריטים ממעיים של בעלי חיים (חוץ מבלוטות תולעת המשי)
09 44 - 46 חלק IX - עץ ופריטים מעץ; פחם עץ; שעם ופריטים משעם; מוצרים כללים
מקש, מאספרטו או מחמרי קליעה אחרים; מוצרי נצרים וקליעה
10 47 - 49 חלק X - פולפה מעץ או מחומר סיבי תאיתי אחר; כללים
פסולת וגרוטאות של נייר או של קרטון למיחזור; נייר וקרטון ופריטים מהם
11 50 - 63 חלק XI - טקסטילים ומוצרי טקסטיל כללים
12 64 - 67 חלק XII - מנעלים, כיסויי ראש, מטריות, שמשיות, מקלות הליכה, כללים
מקלות ישיבה, שוטים, שוטי רכיבה וחלקיהם; נוצות מעובדות
ופריטים המיוצרים עמן; פרחים מלאכותיים; פריטים משיער אדם
13 68 - 70 חלק XIII - פריטים מאבן, מגבס, ממלט, מאסבסט, מנציץ, כללים
או מחמרים דומים; מוצרי קרמיקה; זכוכית ומוצרי זכוכית
14 71 - 71 חלק XIV - פנינים טבעיות או מתורבתות, אבנים יקרות או יקרות למחצה, כללים
מתכות יקרות, מתכות מוצמדות
למתכת יקרה ופריטים מהן; חיקויי תכשיטים; מטבעות
15 72 - 83 חלק XV - מתכות פשוטות ופריטים ממתכות פשוטות כללים
16 84 - 85 חלק XVI - מכונות ומכשירים מיכניים; ציוד חשמלי; חלקים שלהם; מקליטים כללים
(RECORDERS) ומפיקים (REPRODUCERS) לקול, מקליטים
ומפיקים של תמונה ושל קול לטלוויזיה וחלקים ואבזרים של פריטים כאלה
17 86 - 89 חלק XVII - כלי רכב, כלי טייס, כלי שייט וציוד הקשור להובלה כללים
18 90 - 92 חלק XVIII - מכשירים וכלים אופטיים, פוטוגרפיים, סינמטוגרפיים, כללים
רפואיים או כירורגיים, מכשירי וכלי מדידה, בדיקה או דיוק;
שעונים; כלי נגינה; חלקיהם ואבזריהם
19 93 - 93 חלק XIX - נשק ותחמושת; חלקיהם ואבזריהם כללים
20 94 - 96 חלק XX - פריטים מיוצרים שונים כללים
21 97 - 97 חלק XXI - יצירות אמנות, פריטי אספנות ועתיקות כללים
22 - חלק XXII נספח כללים


עדכון אחרון: 11/01/2018, 00:06
Israel Customs & VAT - What's New>