Israel Customs & VAT - What's New>

חיפוש תעריף מכס למילה/צירוף מילים :

חיפוש בספר סיווג טובין ביצוא לפי מילה/צירוף מילים

הסתייגויות לשימוש בחיפוש לפי מילה ספר סיווג טובין ביצוא הינו ספר מקצועי, המתורגם ברובו מתעריף בינלאומי, מכוח האמנה הבינלאומית לסיווגים וקידודים של טובין. לפיכך, החיפוש לפי מילה לא תמיד יתן את התוצאה המבוקשת ועלול להביא את המחפש לכלל טעות

פעולת הסיווג הינה מורכבת ודורשת מיומנות מקצועית אשר קצרה היריעה מלפרט אותה.
להלן מספר דוגמאות אשר ימחישו את הקשיים בקביעת הסיווג הנכון למי שלא הוכשר לפעולה זו : 

1.   לחיפוש מזגן יש להקליד "מיזוג אוויר", לחיפוש מחשב יש להקליד "מכונה אוטומטית לעיבוד נתונים", לחיפוש נייר כסף יש להקליד "רדידי חמרן" וכדו'.
2.   טובין רבים כלל לא יסווגו בסעיף שבו מופיע תיאור אותם טובין אלא בסעיף מאסף שתיאורו "אחרים".
3.   סיווג הטובין בתעריף מתבצע לפי כללים הקבועים באמנה ודורש בקאיות ומקצועיות. כך למשל, מכשיר המשלב רדיו, שעון, מד-חום, ונורה, יכול לכאורה להיות מסווג במספר פרטים, אך הוא יסווג בפועל לפי המרכיב המאפיין. קביעה מהו המרכיב המאפיין, תהיה אף היא לפי הכללים כאמור.
דוגמאות אלה לצורך המחשה בלבד ואין בהם כדי לכסות את כל הכללים והסייגים החלים על המסווג.עדכון אחרון: 11/01/2018, 00:06
Israel Customs & VAT - What's New>