Israel Customs & VAT - What's New>

חיפוש תעריף מכס לפי פרט מכס :

ניתן להקליד חלק מהמספר או מספר שלם בלי סימנים מפרידים
בחיפוש פרטים הנמצאים בנספח יש להקליד "-" לפני מספר הפרט
דוגמא: בחיפוש פרט 818 יש להקיש 818-
עדכון אחרון: 11/01/2018, 00:06
Israel Customs & VAT - What's New>